Taloyhtiön hallitus

Hallitus

Taloyhtiön hallitus

Suomen laissa on määritelty, että jokaisessa taloyhtiössä tulee olla asianmukainen hallitus. Tämän lisäksi asunto-osakeyhtiölaki määrittelee sen, mitä tehtäviä ja vastuualueita hallitukselle kuuluu.

Hallituksella on erittäin keskeinen rooli taloyhtiön yleisiä toimintoja käsiteltäessä, sillä ne ovat sen päättävä elin. Se ei kuitenkaan ole oikeutettu aivan kaikkien päätösten tekemiseen, vaan toisiin asioihin vaaditaan yhtiökokouksen päätös. Jos vaadittavat toimet ovat vähäisiä tai kiireellisiä, voidaan ne toteuttaa ilman yhtiökokousta, mutta näidenkin päätösten osalta tulisi jälkikäteen hakea yhtiökokouksen päätöstä asiaan. Tässä artikkelissa kerromme lisää siitä, miten hallitus valitaan, mitkä ovat sen tehtävät ja mitä hyötyä hallituksesta on taloyhtiön osakkaille. Vaikka asuntosijoittajan ajatuksena ei olisikaan lähteä mukaan hallituksen toimintaa, on sen toimenkuva silti hyvä ymmärtää, sillä se voi toimia korvaamattomana apuna asunnon omistajalle.

Hallituksen valinta

Yhtiöjärjestys määrää jäsenten määrän ja ne valitaan yhtiökokouksessa. Varsinaisten jäsenten määrä vaihtelee noin kolmesta viiteen jäseneen, riippuen hieman siitä, miten jäsenten määrä on määritelty yhtiöjärjestyksessä. Varajäsenten määrä riippuu myös yhtiön varsinaisten jäsenten määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka pääasiallinen tehtävä on toimia yhteyshenkilönä taloyhtiön osakkaiden ja isännöitsijän välillä. Isännöitsijä voidaan myös valita hallituksen puheenjohtajaksi kaikkien osakkaiden suostumuksella.

Hallituksen valintaan kuuluu myös muita sääntöjä, kuten se, että jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä ja vähintään yhden jäsenen on asuttava pysyvästi Euroopan alueella. Yhtiöjärjestys määrää myös hallituksen jäsenten toimikaudesta ja sen määräaikaisuudesta tai jatkuvuudesta.

Hallituksella on mahdollisuus valita muita henkilöitä avukseen taloyhtiön osakkaiden joukosta. Ne voivat olla erilaisia toimikuntia asioiden hoitamista varten tai osakkaita, joille on annettu jonkinlainen vastuutehtävä taloyhtiön sisällä. Yksi yleisimmistä tällaisista vastuutehtävistä on taloyhtiön suojeluvastaava, jonka tehtävänä on vastata yleisestä turvallisuudesta ja esimerkiksi väestönsuojan käytöstä. Avustajat vastaavat ja raportoivat aina suoraan hallitukselle tai isännöitsijälle.

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä, jonka avulla on hyvä kartoittaa myös omaa osaamistaan. Se antaa loistavan tilaisuuden vaikuttaa oman taloyhtiön asioihin. Hallituksen jäseniltä ei vaadita mitään erityisosaamista tai koulutusta, vaan jäseneksi liittymiseen riittää aito kiinnostus ja motivaatio taloyhtiötä ja asumista koskevia asioita kohtaan. Suomessa on myös erittäin toimiva järjestelmä taloyhtiöiden hallitusten tueksi, joka tarjoaa paljon erilaisia koulutusmahdollisuuksia ja materiaaleja hallitusten käytettäväksi. Asuntosijoittaja voi toimia myös useamman taloyhtiön hallituksessa, kunhan aikaa ja panostusta riittää jokaisen toimintaan.

Taloyhtiön hallituksen tehtävät

Hallituksella on lukuisia eri tehtäviä ja niihin liittyy paljon eri vastuita. Asunto-osakeyhtiölaki on määritellyt nämä tehtävät melko tarkkaan, mutta tämän lisäksi yhtiöjärjestys voi määritellä erinäisiä lisätehtäviä. Hallitukselle tyypillisiä tehtäviä taloyhtiössä ovat:

  • Isännöitsijän nimittäminen: Yksi tärkeimmistä hallituksen tehtävistä on nimittää asiantunteva ja luotettava isännöitsijä taloyhtiölle. Hallitus valvoo ja vastaa siitä, että isännöitsijä hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Isännöitsijä huolehtii taloyhtiön juoksevista asioista, mutta sille voidaan myös määrätä muita tehtäviä yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
  • Kiinteistönpidon ja muiden toimintojen järjestäminen: Hallituksen tulee huolehtia siitä, että kaikki toimii hyvin ja kiinteistö on järjestetty toimivaksi ja turvalliseksi asukkaiden kannalta.
  • Kirjanpito ja varainhoito: Hallituksen velvollisuus on järjestää kirjanpito ja varainhoito luotettavalla tavalla. Isännöitsijän tehtävänä on vastata näiden toimien lainmukaisuudesta ja tähän käytetään usein apuna tilitoimistoa.
  • Korjaus- ja saneeraushankkeiden valmistelu: Isännöitsijä tekee yleensä selvitystyön erilaisista korjausta tai saneerausta vaativista töistä taloyhtiössä. Tämän jälkeen hän tuo sen hallituksen käsiteltäväksi, jonka jälkeen hallituksen tehtävänä on valmistella asia esiteltävään kuntoon, jotta yhtiökokouksessa voidaan tehdä päätös asiasta.
  • Taloyhtiön asioista tiedottaminen: Hallituksella on vastuu tiedottaa kaikista mahdollisista asukkaita ja osakkaita koskevista asioista jokaiselle taloyhtiöön kuuluvalle henkilölle. Tämä voi koskea hyvin monia eri asioita aina pienistä arkisista tiedotteista suuriin koko kiinteistöä koskeviin tiedotteisiin.

Taloyhtiön hallituksen tehtävät ovat siis hyvin moninaisia ja erittäin tärkeitä taloyhtiön toiminnan kannalta. Sen päätäntävalta ulottuu sekä pienempiin että suurempiin päätöksiin. Pienemmät päätökset voidaan toteuttaa ilman yhtiökokousta, jos ne eivät aiheuta suuria kustannuksia ja ne pystytään toteuttamaan talousarvion puitteissa.

Toisinaan kiireelliset päätökset, jotka tulee tehdä esimerkiksi yleisen turvallisuuden nimissä, voidaan tehdä nopeasti ilman yhtiökokousta. Tällöin ne tulisi kuitenkin myöhemmin tuoda yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Jos kyseessä on olennaisesti kustannuksiin tai kiinteistön käyttämiseen liittyvä päätös, tulee se aina tuoda yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallituksen kokoontumisille ei ole asetettu minkäänlaisia rajoituksia, mutta useimmiten ne kokooontuvat muutaman kerran vuodessa. Toisinaan vallitseva tilanne voi vaatia tiheämpää kokoontumistahtia.

Taloyhtiön hallitus toimii huolellisuusvelvoitteen alla yhtiön ja osakkaiden edun mukaisesti

Joskus kuulee puhuttavan mielivaltaisista päätöksistä, joita jonkun taloyhtiön hallitus on tehnyt. Päätöksenteon ei kuitenkaan kuuluisi olla tällaista, vaan sen tulisi tavoitella yhtiön ja osakkaiden etuja. Osakkailla on kaikilla täysi oikeus valittaa ja puuttua hallituksen toimiin, jos ne tuntuvat vahingoittavan yhtiön tai osakkaiden omaa etua. Asuntosijoittaja voi etukäteen tiedustella taloyhtiön hallituksen luottamuksesta muiden osakkaiden kohdalla esimerkiksi suoraan asunnon myyjältä.

On myös hyvä muistaa, että jokaisella hallituksella on huolellisuusvelvoite. Se tarkoittaa sitä, että hallituksen tulee vastata yleisestä turvallisuudesta. He eivät saa estää, kieltää tai muutoin hidastaa mitään sellaisia toimia, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita talon asukkaille.

Taloyhtiön hallituksen apu osakkaille

Taloyhtiön hallitus koostuu jäsenistä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita taloyhtiön asioista. Tämä on erinomainen apu erityisesti asuntosijoittajalle, joka asuu hieman kauempana taloyhtiöstä eikä itse pääse vaikuttamaan suoraan taloyhtiön asioihin ja päätöksiin. Hallitus on myös korvaamaton apu taloyhtiön osakkaille, sillä he osaavat neuvoa ja opastaa monessa kiinteistöä koskevassa asiassa.

Osakkaiden tulisi kokea yhteydenotto hallituksen jäseniin mielekkäänä ja helppona. On monia asioita, joissa osakas voi tarvita hallituksen neuvoja ja tukea. Kun asunnon myynti tulee ajankohtaiseksi, on tässäkin tärkeää toimia yhdessä hallituksen kanssa ja tiedottaa heitä kaikista mahdollisista muutoksista omassa asunnossa.

Jokainen taloyhtiön osakas voi myös omalla osaamisellaan ja taidoillaan tarjota apua hallitukselle. Usein parhaimmat ratkaisut syntyvät hyvällä yhteistyöllä ja se takaa myös rauhallisen yhteiselon kiinteistössä. Hallituksen tulisi olla osakkaiden tukena ja toimia kaikkien yhteisen edun hyväksi.

Kun taloyhtiön hallitus toimii yhtiön ja osakkaiden etujen mukaisesti, tulee taloyhtiöstä mukava paikka asua kaikille.

yhteys
tarjouspyyntö

Tarjouspyyntölomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.