Kaavoitus

Kaavoitus

Mitä kaavoitus tarkoittaa?

Kaavoitus pähkinänkuoressa tarkoittaa sitä, että maankäyttöä suunnitellaan erilaisiin tarkoituksiin, kuten teitä, palveluita, asumista sekä teollisuutta varten. Kaavoituksen ideana on varmistaa se, että erilaiset palvelut ovat optimoitu parhaalla mahdollisella tavalla alueella ja, että alueella voidaan realistisesti toteuttaa erilaisia elinkeinoja. Suomessa maankäytön suunnittelu on ympäriministeriön vastuulla. Tällä pyritään varmistamaan se, että kaikki toiminta on tarkoin optimoitu ja että eläminen on mahdollisimman korkealaatuista sekä työpaikkoja aktiivisesti luovaa. Suomessa kaavoituksen voi jakaa kolmeen eri tasoon, jotka ovat maakuntakaava, yleiskaava sekä asemakaava. Maakunta luo maakuntakaavan, jotka kunnat sitten kukin tahoillaan jakavat yleis- sekä asemakaavoiksi. Katsotaan kaavoitusta hieman tarkemmin!

Mitä kaavoitus tarkoittaa asuntosijoittajalle?

Asuntosijoittajan näkökulmasta kaavoitus on elintärkeä asia, sillä asuntosijoittaja etsii rahalleen parasta mahdollista tuottoa. Asemakaava ohjaakin asuntosijoittajien toimintaa tietyllä tapaa, sillä siihen on määritelty mitä saa rakentaa ja millä tavalla milläkin alueella. Kaavassa on tarkoin määritelty esimerkiksi rakennusten koko sekä käyttötarkoitus. Yhteiskunnan kannalta asemakaava on hyvin tärkeä palanen, sillä se määrittelee hyvin pitkälti myös asunnon arvon. Harva haluaa muuttaa alueelle, jossa palvelut tai eläminen eivät toimi kunnolla, jolloin myös asunnon arvon on vastaavasti pienempi. Muut asunnot sekä tiet ja erilaiset elämisen kannalta olennaiset palvelut ovat omiaan joko nostamaan tai laskemaan asunnon arvoa pitkällä aikavälillä.

Mikä on asemakaava?

Asemakaava on kaavoituksen yksityiskohtaisin osa, jossa keskitytään johonkin tiettyyn ennalta määriteltyyn kunnan osaan. Asemakaava luokin perustan sille, miten maanomistaja sekä kunta toimivat keskenään. Asemakaava määrittää sen, minkä muotoisia rakennukset voivat olla, miten ne sijoittuvat alueella sekä toisiinsa nähden, miten alueella on esimerkiksi pysäköintipaikkoja, ja niin edelleen. Kaavoitus ottaa kantaa myös rakennusten korkeuteen, kaltevuuksiin sekä materiaaleihin. Yleensä esimerkiksi kaupunkien verkkosivut tarjoavat kattavasti materiaalia asemakaavoituksesta sekä kulloinkin vireillä olevista kaavaehdotuksista. Kun asemakaava on suunniteltu valmiiksi, sen hyväksyy joko kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta tai kaupunginvaltuusto.

Mitä tarkoittaa yleiskaava?

Asemakaavan yläpuolella oleva yleiskaava on kaavoituksen osa, joka ohjaa asemakaavojen määrittelyä sekä rakentamista isommassa mittakaavassa. Yleiskaava ohjaa esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen sekä erilaisten palveluiden ja kauppakeskusten sijaintia ja suhdetta toisiinsa. Yleiskaava kattaa koko kunnan alueen yleensä, mutta siitä rajattua yksittäistä aluetta kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleiskaava on siis tietyllä tapaa yleiskaavan ja asemakaavan välissä tarkkuudeltaan. Yleiskaava onkin siis suurpiirteisempi asemakaavan isoveli monessakin mielessä.

Mikä on maakuntakaava?

Maakuntakaava on pohjimmiltaan suunnitelma siitä, miten maakunnan alueita tulisi käyttää. Maakuntakaava ohjaa sitä, miten yleiskaava sekä asemakaava toimivat kuntien alueilla. Maakuntavaltuusto hyväksyy aina kaavan, jossa suunnitellaan tarkemmin sitä, miten esimerkiksi alueen liikenneyhteydet, ympäristöarvot ja virkistyspaikat käytännössä toimivat. Kaava määrittelee tarkemmin alueet, jotka ovat taajamia, keskustoja, palvelualueita sekä työpaikka-alueita.

Miten kaavoitus etenee?

Yleisesti ottaen kaavoitus valmistellaan aina siten, että ihmiset, joiden oloihin tai elämään se merkittävästi vaikuttaa, saavat tiedon alueen kaavoitussuunnitelmista. Esimerkiksi kaupungit tiedottavat alueen kaavoittamisesta verkkosivuillaan. Tämä varmistaa sen, että toiminta on läpinäkyvää ja että osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoituksen etenemiseen ja sanoa oma mielipiteensä asioihin. Mikäli osallinen ei ole tyytyväinen kaavoituksen lopputulokseen, voi hän myös hakea päätökseen muutosta viranomaiselta. Virallinen valitusoikeus on kunnan jäsenillä, yhteisöillä sekä valtion viranomaisilla.

Kaavoitus asunnon myyjän näkökulmasta

Asunnon myyjä on tärkeä osa itse myyntitapahtumaa. Hänen tuleekin olla tietoinen oman alueensa kaava-asioista. Lain mukaan myyjän tuleekin infota ostajaa kaikesta kaupan kannalta olennaisista asioista, kuten asunnon kunnosta, korjauksista ja puutteista. Myyjän ei tule myydä asuntoa esimerkiksi kertomalla upeista maisemista, mikäli hän ei ole ottanut selvää, että asemakaavassa maiseman eteen on tarkoituksena rakentaa uusi ostoskeskus.

Mikäli myyjä ei ota asioista ajoissa selvää, vaikuttaa tämä myös kauppojen syntyyn negatiivisesti. Ostajan kannattaakin itse ottaa selvää alueen kaavoitussuunnitelmista, sillä nämä vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka hyvänä kohteena ostaja asuntoa pitää.

Kuten kaikki tiedämme, asunnon arvoon vaikuttavat merkittävästi myös asunnon ulkopuolella tapahtuvat seikat, jotka vaikuttavat siihen, kuinka haluttuna aluetta pidetään tiettyjen ryhmien keskuudessa. Tällä on luonnollisesti suora vaikutus myös asunnon arvoon. On asunnon ostajan etu saada tietää, minkälaisia toimenpiteitä alueella on suunnitteilla lähiaikoina. Ammattimainen kiinteistönvälittäjä on aina ottanut asioista selvää ennen lopullista myyntitapahtumaa.

yhteys
tarjouspyyntö

Tarjouspyyntölomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.